Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v e-shopu


Hlavní body obchodních podmínek


Možnosti doručení zboží zákazníkovi (zákazník zvolí jednu z možností ve druhém kroku objednávky):
A) zboží je zasíláno Zásilkovnou na výdejní místo. Při hodnotě nákupu nižší než 1.000Kč účtujeme za dopravu 100Kč, při hodnotě nad 1.000Kč je poštovné ZDARMA.
B) zboží je zasíláno Zásilkovnou na adresu. Při hodnotě nákupu nižší než 1.200Kč účtujeme za dopravu 120Kč, při hodnotě nad 1.200Kč je poštovné ZDARMA.
C) zboží je vyzvednuto osobně zákazníkem na prodejně v OC Campus Square, Netroufalky 16, ZDARMA

Možnosti platby objednávky (zákazník zvolí jednu z možností ve druhém kroku objednávky):
A) zboží je zaplaceno předem přes platební bránu GoPay, ZDARMA.
B) zboží je zaplaceno dobírkou. Při hodnotě nákupu nižší než 1.600Kč účtujeme dobírečně ve výši 40Kč, při hodnotě nad 1.600Kč je tento druh platby ZDARMA.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně 21% DPH – jsme plátci DPH

Zboží je možné bez udání důvodu vrátit ve lhůtě do 14 dní od data doručení na adresu prodejny: Šperky Red and Cube, OC Campus, Netroufalky 770/16, 62500 Brno nebo na pobočku Zásilkovny ID 2090 (AB Kamna krby, Slovinská 1183/3, Brno 61200)

Záruční doba na zboží je 24 měsíců
Zkrátka pokud si objednáte zboží a nebudete s ním z nějakého důvodu spokojeni, stačí nás kontaktovat e-mailem či telefonicky a záležitost se budeme snažit řešit k oboustranné spokojenosti v co nejkratším možném termínu. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mail info@redandcube.cz
 

Kompletní znění obchodních podmínekČlánek I - úvodní ustanovení1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím prostřednictvím serveru redandcube.cz a kupujícím.
2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Brna, č.ev.370300-144091-01, č.j.:ŽÚ/36179/05/Gr, se sídlem v Slovinská 754/15 Brno , PSČ: 612 00, IČ: 45608211, DIČ: CZ6603230645. Podnikatelská činnost prodávajícího podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
5. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.redandcube.cz(dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH.
9. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
10. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“). Poštovné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.
11. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
12. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.

 

Článek II - uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

 

A. objednávka zboží

 

1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „Cena s DPH“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
5. Prodávající je po doručení objednávky povinen dodat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející z časových možností vyrobení či úpravy zboží (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).
6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. 7. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
4. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
5. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné prodávajícímu a) platbou předem prostřednictvím převodu na účet: 2016140621/0100 a zadat příslušný variabilní symbol b) v hotovosti na dobírku při převzetí zboží na místě určeném kupujícím v objednávce c) při převzetí na prodejně d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY.
6. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
7.. Prodávající dodává kupujícímu ke zboží fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list a je posílána elektronickou formou (e-mailem).
8. Kupující je povinen dodané zboží a související fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na faktuře nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
9. V případě výměny zboží za jiné (např. kvůli špatně padnoucí velikosti prstenu) je kupujícímu umožněno bezplatné zpětné zaslání nenošeného šperku prodávajícímu přes Zásilkovnu. Prodávající též na své náklady zašle nové zboží kupujícímu způsobem uvedeným v objednávce.

 

Článek III - práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
6. Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o (I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, (II) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.
7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 6 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 

Článek IV - odpovědnost prodávajícího za vady reklamace vadného zboží

 

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, b) odpovídá požadavkům právních předpisů, c) je dodáno v odpovídajícím množství, d) má odpovídající míry nebo hmotnost a e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná b) na přiměřenou slevu z věci nebo c) od smlouvy odstoupit.
3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

B. odpovědnost za vady záruční

 

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
5. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.
6. Záruka se nevztahuje na a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, b) neodbornou manipulací či zacházením, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce.
7. Faktura ke zboží, zasílaná v elektronické podobě, slouží zároveň i jako záruční list při případných reklamacích.
8. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava), b) výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti, c) přiměřenou slevu
9. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na a) výměnu věci nebo b) odstoupení od kupní smlouvy.

 

C. reklamace vad zboží

 

1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
2. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP .
3. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP).
4. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu ke zboží.
5. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
6. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).
7. Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
8. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

 

Článek V - ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. článek VI (závěrečná ustanovení) 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím. 2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.
 

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží:

Puncovní značky